اثبات مبالغ پرداختی

خرید پاپ آپ

کسب درآمد از پاپ آپ

ورود به زر پاپ
پاپ آپ
کوتاه کننده لینک تواَد

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
علیرضا 500,000 ریال 03 آذر 1396
موسی 250,000 ریال 03 آذر 1396
معین 50,000 ریال 03 آذر 1396
محمدجواد 50,000 ریال 03 آذر 1396
vahid 200,000 ریال 03 آذر 1396
erfan 200,000 ریال 03 آذر 1396
محمد 50,000 ریال 03 آذر 1396
حمید 50,000 ریال 03 آذر 1396
مهدی 50,000 ریال 03 آذر 1396
محمد 200,000 ریال 03 آذر 1396
حامد 1,000,000 ریال 03 آذر 1396
علیرضا 500,000 ریال 03 آذر 1396
کامبیز 1,000,000 ریال 03 آذر 1396
مجتبی 200,000 ریال 03 آذر 1396
علیرضا 500,000 ریال 03 آذر 1396
وحید 100,000 ریال 03 آذر 1396
امید 500,000 ریال 03 آذر 1396
مهدی 1,000,000 ریال 03 آذر 1396
محمد 60,000 ریال 03 آذر 1396
حمید 70,000 ریال 03 آذر 1396
مسعود 55,000 ریال 03 آذر 1396
محسن 55,000 ریال 02 آذر 1396
محمدحسن 160,000 ریال 02 آذر 1396
محمد 160,000 ریال 02 آذر 1396
علیرضا 600,000 ریال 02 آذر 1396

تاکنون مبلغ 266,887,972 ریال به کاربران پرداخت شده است