اثبات مبالغ پرداختی

خرید پاپ آپ

کسب درآمد از پاپ آپ

ورود به زر پاپ
پاپ آپ
اثبات پرداختی ها آیا می دانستید تا به امروز زر پاپ مبلغ 78,720,543 ریال به کاربرانش پرداخت کرده است؟

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
مجتبی 50,000 ریال 04 مهر 1396
احسان 100,000 ریال 04 مهر 1396
موسی 200,000 ریال 04 مهر 1396
محمدرضا 400,000 ریال 04 مهر 1396
مهدی 500,000 ریال 04 مهر 1396
vahid 50,000 ریال 03 مهر 1396
محمد 50,000 ریال 03 مهر 1396
محمدحسن 150,000 ریال 03 مهر 1396

تاکنون مبلغ 78,720,543 ریال به کاربران پرداخت شده است