اثبات مبالغ پرداختی

خرید پاپ آپ

کسب درآمد از پاپ آپ

ورود به زر پاپ
تبلیغات زر پاپ
تبلیغات

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
احمدرضا 100,000 ریال 31 فروردين 1397
حمید 500,000 ریال 31 فروردين 1397
سعید 2,000,000 ریال 31 فروردين 1397
محمد 100,000 ریال 31 فروردين 1397
وحید 500,000 ریال 31 فروردين 1397
سبحانقلی 500,000 ریال 31 فروردين 1397
ناصر 500,000 ریال 31 فروردين 1397
مصطفی 1,000,000 ریال 31 فروردين 1397
مریم 2,000,000 ریال 31 فروردين 1397
فرزاد 2,000,000 ریال 31 فروردين 1397
سیدمحمدرسول 2,500,000 ریال 31 فروردين 1397
علیرضا 100,000 ریال 31 فروردين 1397
رضا 500,000 ریال 31 فروردين 1397
erfan 500,000 ریال 31 فروردين 1397
امید 2,500,000 ریال 31 فروردين 1397
معین 200,000 ریال 30 فروردين 1397
اباراهیم 2,000,000 ریال 30 فروردين 1397
محمد 500,000 ریال 30 فروردين 1397
علی 1,000,000 ریال 30 فروردين 1397
علیرضا 3,000,000 ریال 30 فروردين 1397
علی 150,000 ریال 30 فروردين 1397
سید 1,000,000 ریال 30 فروردين 1397
نریمان 100,000 ریال 30 فروردين 1397
محمد 100,000 ریال 30 فروردين 1397
مجتبی 300,000 ریال 30 فروردين 1397
آکام 100,000 ریال 30 فروردين 1397
mohammad 400,000 ریال 30 فروردين 1397
جابر 1,000,000 ریال 30 فروردين 1397
عیسی 400,000 ریال 30 فروردين 1397
فرید 500,000 ریال 30 فروردين 1397
احمد 100,000 ریال 30 فروردين 1397
مهدی 50,000 ریال 30 فروردين 1397
سید 150,000 ریال 30 فروردين 1397
رهبر 50,000 ریال 30 فروردين 1397
محمدعلی 100,000 ریال 30 فروردين 1397
اسماعیل 100,000 ریال 30 فروردين 1397
علیرضا 150,000 ریال 30 فروردين 1397
مسلم 400,000 ریال 30 فروردين 1397
فرزاد 1,000,000 ریال 30 فروردين 1397
yagoob 1,000,000 ریال 30 فروردين 1397
امیرمهدی 4,000,000 ریال 30 فروردين 1397
hossein 65,000 ریال 30 فروردين 1397
عبدالله 4,000,000 ریال 30 فروردين 1397
رضا 50,000 ریال 30 فروردين 1397
armin 150,000 ریال 30 فروردين 1397
علیرضا 200,000 ریال 30 فروردين 1397
زهرا 500,000 ریال 30 فروردين 1397
فردین 400,000 ریال 30 فروردين 1397
aynaztajfar 1,000,000 ریال 30 فروردين 1397
علی 1,000,000 ریال 30 فروردين 1397

تاکنون مبلغ 4,142,438,515 ریال به کاربران پرداخت شده است