اثبات مبالغ پرداختی

خرید پاپ آپ

کسب درآمد از پاپ آپ

ورود به زر پاپ
تبلیغات زر پاپ
تبلیغات

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
hossein 1,600,000 ریال 31 مرداد 1400
علی 2,000,000 ریال 31 مرداد 1400
مسعود 140,000 ریال 18 مرداد 1400
سعید 100,000 ریال 18 مرداد 1400
ابراهیم 140,000 ریال 18 مرداد 1400
مصطفی 150,000 ریال 18 مرداد 1400
مهیار 250,000 ریال 18 مرداد 1400
شادی 150,000 ریال 18 مرداد 1400
محمد 200,000 ریال 18 مرداد 1400
مهدوی 200,000 ریال 18 مرداد 1400