اثبات مبالغ پرداختی

خرید پاپ آپ

کسب درآمد از پاپ آپ

ورود به زر پاپ
تبلیغات زر پاپ
تبلیغات

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
مسعود 300,000 ریال 28 بهمن 1396
mohammad 500,000 ریال 28 بهمن 1396
فرشاد 2,000,000 ریال 28 بهمن 1396
محمدحسن 200,000 ریال 28 بهمن 1396
مجتبی 50,000 ریال 28 بهمن 1396
مجتبی 250,000 ریال 28 بهمن 1396
اشکان 300,000 ریال 28 بهمن 1396
مرتضي 1,000,000 ریال 28 بهمن 1396
علی 1,000,000 ریال 28 بهمن 1396
روح 1,000,000 ریال 28 بهمن 1396
امید 1,000,000 ریال 28 بهمن 1396
علی 75,000 ریال 28 بهمن 1396
جواد 100,000 ریال 28 بهمن 1396
میلاد 100,000 ریال 28 بهمن 1396
حمید 200,000 ریال 28 بهمن 1396
معین 500,000 ریال 28 بهمن 1396
مریم 100,000 ریال 28 بهمن 1396
محمد 100,000 ریال 28 بهمن 1396
mohammad 100,000 ریال 28 بهمن 1396
مهدی 150,000 ریال 28 بهمن 1396
سید 200,000 ریال 28 بهمن 1396
محسن 500,000 ریال 28 بهمن 1396
vahid 300,000 ریال 28 بهمن 1396
علی 300,000 ریال 28 بهمن 1396
erfan 300,000 ریال 28 بهمن 1396
محمدرضا 1,000,000 ریال 28 بهمن 1396
امیر 2,500,000 ریال 28 بهمن 1396
فردین 300,000 ریال 28 بهمن 1396
عیسی 350,000 ریال 28 بهمن 1396
محمد 350,000 ریال 28 بهمن 1396
armin 400,000 ریال 28 بهمن 1396
علی 500,000 ریال 28 بهمن 1396
مهدی 2,500,000 ریال 28 بهمن 1396
علی 100,000 ریال 28 بهمن 1396
امید 50,000 ریال 28 بهمن 1396
موسی 300,000 ریال 28 بهمن 1396
آکام 300,000 ریال 28 بهمن 1396
فرید 500,000 ریال 28 بهمن 1396
فرزاد 500,000 ریال 28 بهمن 1396
مصطفی 550,000 ریال 28 بهمن 1396
جواد 550,000 ریال 28 بهمن 1396
محسن 1,000,000 ریال 28 بهمن 1396
aynaz 600,000 ریال 28 بهمن 1396
رضا 2,000,000 ریال 28 بهمن 1396
reza 2,000,000 ریال 28 بهمن 1396
فرزاد 2,000,000 ریال 28 بهمن 1396
اشکان 2,000,000 ریال 28 بهمن 1396
علیرضا 2,000,000 ریال 28 بهمن 1396
alireza 2,500,000 ریال 28 بهمن 1396
رضا 2,500,000 ریال 28 بهمن 1396
احسان 100,000 ریال 28 بهمن 1396
رهبر 100,000 ریال 28 بهمن 1396
میرسعید 100,000 ریال 28 بهمن 1396
محمد 100,000 ریال 27 بهمن 1396
میلاد 100,000 ریال 27 بهمن 1396
وحید 200,000 ریال 27 بهمن 1396
علی 50,000 ریال 27 بهمن 1396
احمد 100,000 ریال 27 بهمن 1396
مسعود 350,000 ریال 27 بهمن 1396
مسلم 500,000 ریال 27 بهمن 1396
علی 600,000 ریال 27 بهمن 1396
سید 1,000,000 ریال 27 بهمن 1396
مرتضي 1,500,000 ریال 27 بهمن 1396
مهدی 2,000,000 ریال 27 بهمن 1396
soheil 50,000 ریال 27 بهمن 1396
مریم 100,000 ریال 27 بهمن 1396
نریمان 100,000 ریال 27 بهمن 1396
امید 2,000,000 ریال 27 بهمن 1396
عیسی 300,000 ریال 27 بهمن 1396
غلامرضا 100,000 ریال 27 بهمن 1396

تاکنون مبلغ 2,197,298,522 ریال به کاربران پرداخت شده است