اثبات مبالغ پرداختی

خرید پاپ آپ

کسب درآمد از پاپ آپ

ورود به زر پاپ
تبلیغات زر پاپ
تبلیغات

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
جواد 1,300,000 ریال 01 آبان 1399
امین 1,500,000 ریال 01 آبان 1399
فاطمه 1,500,000 ریال 01 آبان 1399
میلاد 2,000,000 ریال 01 آبان 1399
محسن 2,000,000 ریال 01 آبان 1399
حامد 2,000,000 ریال 01 آبان 1399
محمدرضا 2,000,000 ریال 01 آبان 1399
حسین 500,000 ریال 01 آبان 1399
علی 800,000 ریال 01 آبان 1399
نسیم 9,000,001 ریال 01 آبان 1399